Zjawisko jakim jest turystyka można rozpatrywać na różne sposoby. Ruchem turystycznym na przykład możemy nazywać okresowe migracje z miejsca zamieszkania, wynikające z różnych potrzeb, które są uwarunkowane społecznie. Ruch turystyczny można scharakteryzować między innymi rozmieszczeniem w przestrzeni, wielkością czy jego strukturą.

Światowe organizacje zajmujące się turystyką szacują, że w 2007 roku  ruch turystyczny pomiędzy wszystkimi państwami świata wyniósł blisko 850 mln podróży, a sama wielkość dochodów z działalności turystycznej oscylowała wokół 700 miliardów dolarów. Okazuje się, że 50% wszystkich wypraw miała charakter wypoczynkowy, a kolejne 25% były dyktowane chęcią odwiedzin bliskich lub potrzebami religijnymi. Najwięcej podróży odbywa się z reguły wtedy, gdy na półkuli północnej występuje lato. Prawie połowa wszystkich podróżnych wybiera jako środek lokomocji transport lotniczy, kolejne 40% wybierało transport samochodowy lub autobusowy, 8% transport wodny, a jedynie niewiele ponad 5% korzystało z kolei.